usulgi atestacyjne

Co zaliczamy do tzw. usług atestacyjnych?

Usługi atestacyjne to zadania, które są wykonywane przez biegłych rewidentów. Dotyczą one realizowanych w firmach działań zarządczo-kontrolnych i przygotowania informacji jakościowych i ilościowych, które dotyczą całościowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dzięki zleceniu niezależnemu biegłemu rewidentowi wykonania usług atestacyjnych możliwe jest później wdrożenie nowych strategii, które doprowadzą do usprawnienia wszystkich podejmowanych przez firmę kroków.

Kto może świadczyć usługi atestacyjne?

Jak już wspomnieliśmy we wstępie, wykonywaniem usług atestacyjnych zajmują się wyłącznie mający do tego odpowiednie uprawnienia biegli rewidenci. Inną nazwą usług atestacyjnych są usługi poświadczające biegłego rewidenta. Korzystają z nich firmy, które potrzebują weryfikacji i potwierdzenia przez niezależnego specjalistę dokonanych przez siebie kalkulacji i prawidłowości sporządzonych planów połączenia, podziału lub przekształcenia prowadzonego przedsiębiorstwa.

Tacy specjaliści są zatrudniani przez firmy audytorskie. Są one obecnie bardzo cenione przez przedsiębiorców, ponieważ w Polsce cały czas nie ma ich zbyt wiele. Jedną z najbardziej znanych firm audytorskich w Polsce jest biuro audytorsko-księgowe eKFK w Warszawie. Poza usługami atestacyjnymi specjaliści z tej firmy wykonują także audyty finansowe oraz badania sprawozdań finansowych.

Niezbędnymi warunkami do prawidłowego przeprowadzenia prac przez biegłego rewidenta są obiektywność i  bezstronność. Biegły rewident w swoich działaniach musi się też wykazywać skrupulatnością, aby w trakcie badania i sprawdzania dokumentów nie umknęły mu żadne istotne informacje. Bardzo ważne jest także to, że wszystkie wykonywane przez biegłego rewidenta prace są utajone i nie mają do nich wglądu żadne osoby z zewnątrz. Dzięki temu klienci firm audytorskich mogą liczyć na pełną anonimowość i na to, że informacje na temat ich działalności nie będą w żadnym momencie udostępniane na zewnątrz.

Z czym związane są świadczone przez biegłych rewidentów usługi atestacyjne?

Wykonywane przez biegłych rewidentów usługi atestacyjne dotyczą kondycji finansowej, zarządczej i logistycznej przedsiębiorstwa, które zleciło ich przeprowadzenie. W ramach usług atestacyjnych wykonywane są przede wszystkim badania przygotowanych w firmie sprawozdań finansowych, audyty finansowe i badania działalności spółki na wniosek wspólnika, niezależne wyceny spółek, a także badania sprawozdania założycieli spółek komandytowo-akcyjnych. Coraz częściej też polskie przedsiębiorstwa zlecają firmom audytorskim przeprowadzanie prac związanych z audytami realizowanych projektów i programów unijnych.

Dodaj komentarz